REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o świadczeniu usług”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017r., poz. 683, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o prawach konsumenta”).

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę (definicja poniżej) w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dietetycznekursy.pl.
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 3. a) Usługodawca – Magdalena Hajkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Hajkiewicz z adresem głównego miejsca wykonywania działalności miejsc. Warszawa, ul. Chmielna 2/31, 00-020 NIP: 9191830064. adres e-mail: kontakt@dietetycznekursy.pl;
 4. b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym dietetycznekursy.pl;
 5. c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu usługi w Serwisie;
 6. d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

§ 2.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, konieczne jest, aby urządzenie, którym posługuje się Klient, spełniało następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 3. b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
 4. c) aktywne konto poczty e-mail.
 5. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 6. a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
 7. b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf,.doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 8. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach działań Serwisu oferowana jest usługa tj. udział w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę („Usługa”).
 2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności oraz przesłania zgłoszenia.
 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 4. Usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mają charakter jednorazowy i polegają na umożliwieniu Klientowi udziału w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.

§ 4.

Warunki nabywania usług

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późniejszymi zmianami).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien przesłać zgłoszenie drogą mailową, podając następujące dane:
 3. a) imię i nazwisko uczestnika,
 4. b) data i miejsce wybranego szkolenia.
 5. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 6. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
 7. a) przelew bankowy (przedpłata);
 8. b) płatności elektroniczne (tpay.com).
 9. c) płatności elektroniczne (paypal.com).
 10. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu, płatność powinna zostać dokonana przed przesłaniem zgłoszenia mailowego. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać Usługodawcy wraz ze zgłoszeniem.
 11. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Serwis skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

§ 5.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacje mogą być składane:

 1. a) drogą mailową na adres kontakt@dietetycznekursy.pl,
 2. b) drogą pocztową na adres:  Magdalena Hajkiewicz, ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa.
 3. Bank rozpatruje reklamację złożoną przez Klienta udzielając odpowiedzi w formie papierowej lub drogą mailową niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 4. W szczególnie skomplikowanym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie więcej niż do 30 dni, gdy rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Klienta o wydłużeniu okresu rozpatrzenia ze wskazaniem:

1) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi,

2) przyczyny opóźnienia,

3) okoliczności, które muszą być ustalone.

 1. Klient ma również możliwość skierowania sprawy do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą,

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,

4) sądu powszechnego.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd I instancji, w którego okręgu Usługodawca ma siedzibę. Klient może również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 155 z późniejszymi zmianami)

§ 6.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o prawach konsumenta.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 7.

Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 8.

Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami).

Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochroniedanych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami). („u.o.d.o.”) podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów Ustawy o świadczenie usług.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
 4. a) prawidłowa realizacja usługi,
 5. b) cele marketingowe w zakresie dozwolonym prawem.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
 8. a) imię i nazwisko,
 9. b) adres elektroniczny (e-mail),
 10. c) numer telefonu
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora.
 13. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.
 14. Wszystkie dane osobowe podane przez Klienta i gromadzone przez Administratora nie są widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2018 r.

 

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Klient prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie otrzymane przez Usługodawcę od Klienta płatności,  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient może odstąpić od umowy, ale spoczywa nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Adresat

Magdalena Hajkiewicz

Ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

kontakt@dietetycznekursy.pl

 1. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zapisz się